Годишно собрание 2020


29.05.2020.


Предлог за именување на член на одбор

Предлог за разрешување на член на одбор

Дополнение на повик за собрание

Повик за собрание

Предлог за годишена сметка

Предлог за годишен извештај

Предлог за финансиски извештај од ревизор

Предлог за консолидирана годишна сметка

Предлог за годишен извештај на Групата

Предлог за консолидиран извештај од ревизор

Предлог за добивка-загуба

Предлог извештај за работа на одбор на директори

Предлог за работа на членови на одбор

Предлог за внатрешна ревизија

Предлог за ревизорска куќа

Предлог за соработка во градежништвото

Предлог за купување на простор

Предлог за продажба на сопствени акции

Предлог за продажба на недвижен имот

Предлог за размена на недвижен имот

Предлог за залог

Предлог за задолжување

Предлог за промена на статут

Извештај на Одбор на директори

Акции на АД Трготекстил Малопродажба

Обрасци за полномошници

Ревидиран финансиски извештај за 2019

Ревидиран финансиски извештај за Групата 2019