Годишно собрание 2021


29.04.2021.


Годишна консолидирана сметка

Годишна сметка

Годишни извештаи за групата

Годишни извештаи

Ревидирани консолидирани финансиски извештаи

Ревидирани финансиски извештаи

Повик за собрание

Известување за ревизорски извештаи

Предлог за годишна сметка

Предлог за годишен извештај

Предлог за финансиски извештај од ревизор

Предлог за консолидирана годишна сметка

Предлог за годишен извештај за групата

Предлог за консолидиран извештај од ревизор

Предлог за добивка- загуба

Предлог за извештај за работење на одбор на директори

Предлог за работа на членови на одбор на директори

Предлог за внатрешна ревизија

Предлог за ревизорска куќа

Предлог за соработка во градежништво

Предлог за купување на недвижен имот

Предлог за продажба на сопствени акции

Предлог за продажба на недвижен имот

Предлог за разрешување на членови на Одбор на директори

Предлог за избор на членови на Одбор на директори

Предлог за размена на недвижен имот

Предлог за заложување

Предлог за задолжување

Предлог за промена на статут

Акции на АД Трготекстил Малопродажба

Обрасци за полномошници

Годишен извештај на Одбор на директори