Годишно собрание 2022


31.05.2022.


Јавен повик за собрание

Предлог -одлуки за собрание 2022

Годишна сметка

Годишен извештај за работење

Ревидирани финансиски извештаи

Годишна консолидирана сметка

Годишен извештај за работа на Групата

Ревидиран консолидиран финансиски извештај

Годишен извештај на Одбор на директори

Акции на АД Трготекстил Малопродажба

Образци за полномошници