Годишно собрание 2023


28.04.2023.


Јавен повик за собрание

Предлог -одлуки за собрание 2023

Годишна сметка

Годишен извештај за работење

Ревидирани финансиски извештаи

Годишна консолидирана сметка

Годишен извештај за работа на Групата

Ревидиран консолидиран финансиски извештај

Годишен извештај на Одбор на директори

Акции на АД Трготекстил Малопродажба

Обрасци за полномошници