Годишно собрание 2024


30.04.2024.


Предлог одлука за давање согласност сопствена меница

Предлог одлука за заложување давање под хипотека

Дополнение на Јавен повик за собрание

Јавен повик за собрание

Предлог одлука за годишна сметка

Предлог одлука за годишен извештај за работа

Предлог одлука за ревидирани ФИ од Независен ревизор

Предлог одлука за консолидирана годишна сметка

Предлог одлука за годишен извештај за работа на Групата

Предлог одлука за ревидиран ФИ за Групата од Независен ревизор

Предлог одлука за покривање на загуба

Предлог одлука за работа на Одбор на директори

Предлог одлука за работа на членови на Одбор

Предлог одлука за извештај на Внатрешна ревизија

Предлог одлука за именување на Ревизорска куќа

Предлог одлука за продажба на недвижен имот

Предлог одлука за размена на недвижен имот

Предлог одлука за инвестирање во градежништвото

Предлог одлука за разрешување на членови

Предлог одлука за избор на членови

Годишна сметка

Годишен извештај за работењето

Ревидирани финансиски извештаи

Годишна консолидирана сметка

Годишен извештај за работа на Групата

Ревидиран консолидиран финансиски извештај

Годишен извештај на Одбор на директори

Акции на АД Трготекстил Малопродажба

Обрасци за полномошници